五笔查询 五笔查询 用拼音,也能查五笔

拼音表

a ai an ao ang
ba bi bo bu bai ban bao bei ben bie
bin bang beng bian biao bing
ca ce ci cu cai can cao cen cha che
chi chu cou cui cun cuo cang ceng chai chan
chao chen chou chui chun chuo cong cuan chang cheng
chong chuai chuan chuang
da de di du dai dan dao dei den dia
die diu dou dui dun duo dang deng dian diao
ding dong duan
e ei en er eng
fa fo fu fan fei fen fou fang feng
ga ge gu gai gan gao gei gen gou gua
gui gun guo gang geng gong guai guan guang
ha he hu hai han hao hei hen hou hua
hui hun huo hang heng hong huai huan huang
ji ju jia jie jin jiu jue jun jian jiao
jing juan jiang jiong
ka ke ku kai kan kao ken kou kua kui
kun kuo kang keng kong kuai kuan kuang
la le li lu lai lan lao lei lia
lie lin liu lou lun luo lüe lang leng lian
liao ling long luan liang
ma me mi mo mu mai man mao mei men
mie min miu mou mang meng mian miao ming
na ne ni nu nai nan nao nei nen
nie nin niu nou nuo nüe nang neng nian niao
ning nong nuan niang
o ou
pa pi po pu pai pan pao pei pen pie
pin pou pang peng pian piao ping
qi qu qia qie qin qiu que qun qian qiao
qing quan qiang qiong
re ri ru ran rao ren rou rui run ruo
rang reng rong ruan
sa se si su sai san sao sen sha she
shi shu sou sui sun suo sang seng shai shan
shao shei shen shou shua shui shun shuo song suan
shang sheng shuai shuan shuang
ta te ti tu tai tan tao tei tie tou
tui tun tuo tang teng tian tiao ting tong tuan
wa wo wu wai wan wei wen wang weng
xi xu xia xie xin xiu xue xun xian xiao
xing xuan xiang xiong
ya ye yi yu yan yao yin you yue yun
yang ying yong yuan
za ze zi zu zai zan zao zei zen zha
zhe zhi zhu zou zui zun zuo zang zeng zhai
zhan zhao zhei zhen zhou zhua zhui zhun zhuo zong
zuan zhang zheng zhong zhuai zhuan zhuang